Nhật ký các hoạt động

Bồi dưỡng đào tạo sinh viên Việt Nam tại Đài Loan, quan tâm đến nơi đào tạo bồi dưỡng thế hệ thứ hai của Việt Nam.