Nhật ký các hoạt động

Cô giáo Bành Thục Mẫn đã có buổi diễn thuyết tại Trường cao đẳng y tế và quản lý điều dưỡng Nhân Đức để

khuyến khích sinh viên tăng cường sự tự tin