Nhật ký các hoạt động

Quốc Khánh Song Thập, Một Ngày Lễ Đầy Tuyệt Vời.

Chúng tôi đã tổ chức thành công viên mãn sự kiện đầu tiên mang tên “Pháp Hội Cầu An Từ Tâm Kinh & Giao Lưu Ẩm Thực Chay Việt” cho Hội Phật tử Việt Nam tại Đài Loan.

Trì tụng trai giới, cúng dường thập phương, nguyện chúng sanh quáng kết, gieo Phước đức, đạt thiện nhân duyên,

mong sao vạn sự cát tường bình an.
Chúc mong mọi người sở cầu mãn nguyện.

Quốc Khánh Song Thập Đài Loan, Đại Lễ Biểu Thị Phồn Vinh.

Chúng tôi trong lần đâu tiên đã thuận lợi tổ chức thành công cho hội Phật giáo Việt Nam tại Đài Loan,

sự kiện mang tên “Pháp Hội Cầu An Từ Tâm Kinh & Giao Lưu Văn Hoá Ẩm Thực Chay Việt”

Biết hỷ xả, vì thế gian mà hiến thân này, cho người thêm mạnh mẽ,

trao sức mạnh lời hay, chúc mong mọi người cầu được ước thấy.

Lễ Cầu An Tiêu Tai Giải Nạn Lũ Lụt Miền Trung

cùng các trợ viên đồng lòng cầu phúc tiêu tai

Cầu cho thế giới yên bình, bách tính an cư, thiên tai bệnh dịch sớm được tiêu trừ.